rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

inolab

rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

Click on Chemistry for Imaging  in-situ  Protein  Palmitoylation in the course of the Asexual Levels of  Plasmodium falciparum

Palmitoylace označuje modifikaci cysteinových thiolů v proteinech mastnými kyselinami, nejčastěji kyselinou palmitovou, tvorbou „thioesterové vazby“. In vivo je palmitoylace proteinů katalyzována palmitoyl acyltransferázami (PAT nebo DHHC-PAT) . Palmitoylace se nedávno ukázala jako zásadní posttranslační modifikace u malarických parazitů. Exprese a aktivita palmitoyltransferáz se liší v různých vývojových stádiích životního cyklu malarického parazita. Množství palmitoylovaných proteinů v dané fázi je měřítkem celkové aktivity PAT. Aktivita PAT se může také měnit v reakci na externí signály nebo inhibitory.

Zde popisujeme protokol okay „zobrazení“ aktivity palmitoyl-transferázy během asexuálních fází pomocí Click on Chemistry a fluorescenční mikroskopie. Tato metoda je založena na metabolickém značení klikatelného analogu kyseliny palmitové parazitickými buňkami, po kterém následuje CuAAC (měď katalyzovaná Alkyne-azidová cykloadiční reakce) Click on Chemistry, aby se palmitoylované proteiny staly fluorescenčními. Fluorescence umožňuje kvantifikaci intracelulární palmitoylace v parazitických buňkách v různých vývojových stádiích. Při použití této metody jsme zjistili, že intracelulární palmitoylace se zvyšuje s přechodem parazita z prstence do stadia schizontu a zdá se, že je nejhojnější během stadií schizontu u  Plasmodium falciparum.

imunitní odčítání professional lepší rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů a stanovení izotypů protilátek u pacienta s autoprotilátkou

Izotypy těžkých řetězců nízkoúrovňových monoklonálních imunoglobulinů jsou někdy v sérové ​​imunofixační elektroforéze (SIFE) zakryty silným pozadím polyklonálních imunoglobulinů. Přesné stanovení izotypu těžkého řetězce je však nezbytné professional úplnou diagnózu, protože stanovení izotypu autoprotilátek může mít význam professional stanovení terapeutických postupů. Imunitní subtrakce (IS) byla použita u pacienta s neuropatií a autoprotilátkou GD1a. IS umožňuje identifikaci příbuzného těžkého řetězce související s omezením lambda lehkého řetězce zaznamenaným na počátečním SIFE, jakož i izotypové stanovení autoprotilátky.

Professional vyčerpání specifických typů imunoglobulinů byla použita antiséra specifická professional jednotlivé těžké a lehké řetězce . Vyčerpání imunoglobulinů asociovaných s lehkým řetězcem kappa umožnilo jednoznačné stanovení izotypu nízkoúrovňového monoklonálního pásu spojeného s lambda lehkým řetězcem jako IgG Lambda. Ke stanovení izotypu IgG Kappa autoprotilátky byla použita selektivní deplece kappa, lambda, gama a mu těžkého řetězce imunoglobulinů.

inolab
inolab

 Suplementace nemrznoucí  bílkoviny během oteplování vitrifikovaného skotu vaječníků může zlepšit kvalitu ovariální tkáně po xenotransplantaci

 

Výskyt krystalizace ledu během kryokonzervace tkáně vaječníků (OT) způsobuje nevyhnutelné kryodamage a rekrystalizace ledu během oteplování je škodlivější než krystalizace ledu. Zde jsme zkoumali, že léčba nemrznoucími proteiny (AFP) během zahřívací procedury může zlepšit kvalitu OT skotu po xenotransplantaci (XT). Bovinní OT (n = 120) byly rovnoměrně rozděleny do čtyř skupin: čerstvé, vitrifikované a zahřívané, vitrifikované a zahřívané 10 mg / ml proteinu vázajícího led Leucosporidium (LeIBP, typ AFP) (LeIBP-10) a vitrifikované zahřátý 20 mg / ml LeIBP (LeiBP-20). Do prvního zahřívacího roztoku byly přidány LeIBP. Do každé kategorie bylo přiděleno dvacet OT. Zbývajících 10 OT z každé kategorie bylo přiděleno kontrolním skupinám XT-Recent, XT-Vitrified-warmed, XT-LeIBP-10 a XT-LeIBP-20 a xenotransplantovaným 9týdenním nahým myším s ovariektomií na jeden týden.

Léčba LeIBP během zahřívacího kroku zvýšila morfologickou normalitu folikulů a snížila poměry apoptotických folikulů po zahřátí vitrifikace a XT . Kontrolní skupina s vitrifikovanou a zahřátou XT vykazovala významně sníženou hustotu mikrociev a zvýšenou fibrózu ve srovnání se skupinou s čerstvou XT. Hustota mikrociev a fibróza byly získány v obou skupinách ošetřených LeIBP. Ve všech výsledcích nebyl žádný významný rozdíl mezi skupinami LeIBP-10 a LeIBP-20. Ošetření AFP během zahřívací procedury může zabránit poškození OT a zlepšit morfologii a apoptózu ovariálních folikulů jak u vitrifikovaného, ​​zahřátého skotu OT, tak u jeho štěpu. Po potvrzení v lidské studii lze AFP potenciálně použít na lidskou OT kryokonzervace ke snížení kryodamage a zlepšení kvality OT.

Oslabená indukce nerozložené  odpovědi bílkovin u dospělých lidských primárních astrocytů v reakci na opakující se nízkou hladinu  glukózy

Cíle / hypotéza:  Rekurentní hypoglykémie (RH) je hlavním vedlejším účinkem intenzivní inzulínové terapie u lidí s diabetem. Změny snímání hypoglykémie mozkem přispívají okay rozvoji narušených kontraregulačních odpovědí na hypoglykémii a jejich povědomí. O vnitřních změnách v lidských astrocytech v reakci na akutní a opakovanou expozici nízké hladině glukózy (RLG) je známo jen málo.

Metody:  Lidské primární astrocyty (HPA) byly vystaveny nulovým , jedním, třem nebo čtyřem záchvatům nízké hladiny glukózy (0,1 mmol / l) po dobu tří hodin denně po dobu čtyř dnů, aby napodobily RH. Čtvrtý den byla odebrána DNA a RNA. Diferenciální genová exprese a ontologické analýzy byly provedeny pomocí DESeq2, respektive GOseq. Methylace DNA byla hodnocena pomocí platformy Infinium MethylationEPIC BeadChip.

Výsledky:  Bylo detekováno 24 odlišně exprimovaných genů (DEG) (po korekci professional více srovnání). Jeden záchvat nízké expozice glukóze měl největší účinek na genovou expresi. Analýzy dráhy odhalily, že geny související se stresem související s endoplazmatickým retikulem (ER), jako jsou  HSPA5 ,  XBP1 a  MANF , zapojené do rozvinuté proteinové odpovědi (UPR), byly všechny významně zvýšeny po expozici nízké hladině glukózy (LG), která byla snížena po RLG . Mezi rozdílně metylovanými pozicemi a změnami v genové expresi byla malá korelace, přesto počet záchvatů LG expozice vytvořil odlišné metylační podpisy.

Závěry / ​​interpretace:  Tyto údaje naznačují, že expozice lidských astrocytů přechodnému LG spouští aktivaci genů zapojených do UPR spojeného se stresem endoplazmatického retikula (ER). Po RLG byla aktivace genů souvisejících s UPR snížena, což naznačuje oslabený stres ER. To může být důsledkem úspěšné metabolické adaptace, jak již bylo dříve uvedeno , která lépe zachovává hladinu intracelulární energie a snižuje nutnost UPR.

Proteiny vázající doxorubicin /  nukleofosmin – konjugované nanočástice zvyšují aktivitu proti leukémii v buňkách akutní lymfoblastické leukémie  in vitro  a  in vivo

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je agresivní malignita. Dospělí se ALL mají více než 50% relapsů. Dříve jsme ověřili, že nadměrná exprese nukleofosminu (NPM) se podílí na vývoji multirezistence (MDR) během ALL ; a v naší skupině byl vyvinut synteticky upravený rekombinantní NPM vazebný protein (NPMBP); NPMBP a doxorubicin (DOX) mohou být konjugovány v systému professional dodávání léčiv na bázi nanočástic s názvem DOX-PMs-NPMBP, aby působily proti MDR během ALL. Zde jsme hodnotili antileukemický potenciál DOX-PMs-NPMBP v rezistentních ALL buňkách. Tato studie ukazuje, že DOX-PMs-NPMBP významně zvyšuje chemosenzitivitu na DOX ve VŠECH buňkách.

Navzdory různým koncentracím byly rezistentní i primární ALL buňky od pacientů s relapsem citlivé na DOX-PMs-NPMBP . Podrobně byly hodnoty poloviční maximální inhibiční koncentrace (IC50) DOX-PMs-NPMBP mezi 1,6- a 7,0krát nižší než hodnoty DOX v buněčných liniích a primárních ALL buňkách; a poměr apoptotických buněk byl u DOX-PMs-NPMBP více než 2krát vyšší než u DOX. Mechanicky hrála indukce apoptózy řízená p53 a zástava buněčného cyklu zásadní roli v antileukemických účincích indukovaných DOX-PMs-NPMBP. Kromě toho DOX-PMs-NPMBP významně inhiboval růst nádoru a prodloužené přežití myší u všech xenograftových modelů; a žádný systémovýpo léčbě během sledování byl pozorován výskyt toxicity. Závěrem lze říci, že tato knowledge naznačují, že DOX-PMs-NPMBP mohou významně uplatňovat inhibici růstu a indukci apoptózy a výrazně zlepšit antileukemickou aktivitu DOX v rezistentních ALL buňkách. Tento nový systém professional dodávání léčiv může být cenný professional vývoj jako nová terapeutická strategie proti multirezistentní ALL.

Anti-IL7R antibody (Alexa-fluor 488)

STJ170020 100 µg
EUR 471.6
Description: The IL7-R consists of 2 chains, IL-7R known as CD127 and common cytokine receptor chain known as CD132. A 75 to 80kDa human IL-7 receptor has been cloned that belongs to hematopoietic cytokinereceptor super family. R34-34, raised against human leukemic pre-B cells, recognized a molecule expressed on normal B cell precursors but not on mature B cells. This antibody specifically reverted IL-7 mediated growth inhibition of leukemic BCP (normal B cells precursors) and mature T cells. IL-7R expression is dramatically influenced by cytokines and antigens. This IL-7R displays both high and low affinity for its ligand (IL-7). Inhibitory and proliferative effects of IL-7 can be mediated through the same receptor on various lineages. CD4+ memory T cells express high level of IL-7R Subsets that express it generally require it, including progenitors of T and B cells, naïve and memory T cells. (Pandrau-Garcia D et al, 1994, Blood, 83, 3613-9 Mazzucchelli R et al, Nat. Review Immunol., 2007,7, 144-54)

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

20-abx108567
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

20-abx105728
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

20-abx107146
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Anti-RPSA Alexa Fluor® 488

A4-829-C100 0.1 mg
EUR 372

Alpha Fluor™ 488 acid [equivalent to Alexa Fluor™ 488 acid]

1790 5 mg
EUR 367.2

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1368

Anti-Hu CD16 Alexa Fluor® 488

A4-646-T100 100 tests
EUR 322.8

Goat anti Mouse IgG1 (Alexa Fluor 488)

43R-1649 500 ug
EUR 684
Description: Goat anti Mouse IgG1 secondary antibody (Alexa Fluor 488)

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 627.6

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 343.2

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 988.8

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 988.8

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 988.8

Anti-Hu CD72 Alexa Fluor® 488

A4-310-T100 100 tests
EUR 322.8

Anti-Bov CD9 Alexa Fluor® 488

A4-354-C100 0.1 mg
EUR 322.8

AF488 Phalloidin [equivalent to Alexa Fluor® 488 phalloidin]

23153 300 Tests
EUR 367.2

AF488-streptavidin conjugate [Streptavidin, Alexa Fluor™ 488 Conjugate]

16891 1 mg
EUR 211.2

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 627.6

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 343.2

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 610.8

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 988.8

XFD488 tetrazine *Same Structure to Alexa Fluor™ 488 tetrazine*

4600 1 mg
EUR 157

XFD488 aldehyde *Same Structure to Alexa Fluor™ 488 aldehyde*

9015 5 mg
EUR 425

XFD488 aldehyde *Same Structure to Alexa Fluor™ 488 aldehyde*

9016 1 mg
EUR 308

iFluor® 488 Styramide *Superior Replacement for Alexa Fluor 488 tyramide and Opal 520*

45020 100 Slides
EUR 334

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Anti-LAMP3 (human) Monoclonal Antibody (104G4) (Alexa Fluor® 488)

M09406 100ug
EUR 678
Description: Mouse Monoclonal LAMP3 (human) Antibody (104G4) (Alexa Fluor® 488). Validated in IHC and tested in Human.

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1272

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Anti-Hu CD3 zeta (pY153) Alexa Fluor® 488

A4-686-C100 0.1 mg
EUR 322.8

Anti-Hu CD3 zeta (pY72) Alexa Fluor® 488

A4-712-C100 0.1 mg
EUR 322.8

Anti-Hu CD3 zeta (pY142) Alexa Fluor® 488

A4-730-C100 0.1 mg
EUR 322.8

Anti-Hu CD3 zeta (pY111) Alexa Fluor® 488

A4-737-C100 0.1 mg
EUR 322.8

Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Alexa Fluor® 488 Conjugated

Ab8032-001 0.5mg
EUR 522

Anti-Langerin (human) Monoclonal Antibody (DCGM4/122D5) (Alexa Fluor® 488)

M02316 100ug
EUR 696
Description: Mouse Monoclonal Langerin (human) Antibody (DCGM4/122D5) (Alexa Fluor® 488). Validated in IHC and tested in Human.

Alpha Fluor™ 488 amine

1705 1 mg
EUR 367.2

Alpha Fluor™ 488 Hydroxylamine

1900 1 mg
EUR 367.2

Alpha Fluor™ 488 alkyne

1700 1 mg
EUR 367.2

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Antibody

42276-100ul 100ul
EUR 399.6

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (HRP)

20-abx108568
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (Biotin)

20-abx105729
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (FITC)

20-abx107147
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339916
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339917
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

NUP210 Antibody / Nuclear pore membrane glycoprotein 210

RQ6666 100ug
EUR 419
Description: The nuclear pore complex is a massive structure that extends across the nuclear envelope, forming a gateway that regulates the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoporins are the main components of the nuclear pore complex in eukaryotic cells. The protein encoded by this gene is a membrane-spanning glycoprotein that is a major component of the nuclear pore complex. Multiple pseudogenes related to this gene are located on chromosome 3.

Endoglin/CD105 Alexa Fluor

FC15024 100 Tests
EUR 537.6

Concanavalin A, XFD488 Labeled *XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

25570 1 mg
EUR 102

XFD488 NHS Ester *Same Structure to Alexa Fluor™ 488 NHS Ester*

71902 5 mg
EUR 781

Recombinant rat Nuclear pore glycoprotein p62

P1858 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for rat Nuclear pore glycoprotein p62

XFD488 Anti-human CD305 Antibody *NKTA255, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13050140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD305 Antibody *NKTA255, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13050141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD314 Antibody *1D11, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13140150 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD314 Antibody *1D11, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13140151 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD318 Antibody *CUB1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13180150 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD318 Antibody *CUB1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13180151 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD324 Antibody *67A4, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13240150 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD324 Antibody *67A4, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13240151 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD334 Antibody *4FR6D3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13340150 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD334 Antibody *4FR6D3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13340151 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD340 Antibody *24D2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13400150 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD340 Antibody *24D2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

13400151 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD109 Antibody *W7C5, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11090140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD109 Antibody *W7C5, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11090141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11110140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11110141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11120140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11120141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD114 Antibody *LMM741, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11140140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD114 Antibody *LMM741, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11140141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD116 Antibody *4H1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11160140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD116 Antibody *4H1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11160141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11170150 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11170151 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD120a Antibody *H398, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11200140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD120a Antibody *H398, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11200141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD122 Antibody *TU27, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11220140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD122 Antibody *TU27, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11220141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD123 Antibody *6H6, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11230150 100 tests
EUR 157

XFD488 Anti-human CD123 Antibody *6H6, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11230151 500 tests
EUR 484

XFD488 Anti-human CD123 Antibody *12H7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11231140 100 tests
EUR 245

XFD488 Anti-human CD123 Antibody *12H7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11231141 500 tests
EUR 918

XFD488 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11330140 100 tests
EUR 607

XFD488 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11330141 500 tests
EUR 2280

XFD488 Anti-human CD135 Antibody *BV10A4, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11350140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD135 Antibody *BV10A4, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11350141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD138 Antibody *MI15, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11380150 100 tests
EUR 245

XFD488 Anti-human CD138 Antibody *MI15, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11380151 500 tests
EUR 918

XFD488 Anti-human CD140a Antibody *16A1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11400140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD140a Antibody *16A1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11400141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD140b Antibody *18A2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11401140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD140b Antibody *18A2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11401141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD152 Antibody *BN13, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11520150 100 tests
EUR 245

XFD488 Anti-human CD152 Antibody *BN13, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11520151 500 tests
EUR 918

XFD488 Anti-human CD160 Antibody *BY55, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11600140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD160 Antibody *BY55, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11600141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD162 Antibody *TC2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11620140 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD162 Antibody *TC2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11620141 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD58 Antibody *HI58a, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10580150 100 tests
EUR 245

XFD488 Anti-human CD58 Antibody *HI58a, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10580151 500 tests
EUR 918

XFD488 Anti-human CD62 Antibody *HI62E, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10620150 100 tests
EUR 245

XFD488 Anti-human CD62 Antibody *HI62E, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10620151 500 tests
EUR 918

XFD488 Anti-human CD62l Antibody *HI62L, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10621150 100 tests
EUR 245

XFD488 Anti-human CD62l Antibody *HI62L, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10621151 500 tests
EUR 918

XFD488 Anti-human CD62p Antibody *HI62P, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10622150 100 tests
EUR 245

XFD488 Anti-human CD62p Antibody *HI62P, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10622151 500 tests
EUR 918

XFD488 Anti-human CD64 Antibody *10.1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10640150 100 tests
EUR 245

XFD488 Anti-human CD64 Antibody *10.1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10640151 500 tests
EUR 918

XFD488 Anti-human CD69 Antibody *FN50, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10690150 100 tests
EUR 547

XFD488 Anti-human CD69 Antibody *FN50, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10690151 500 tests
EUR 2051

XFD488 Anti-human CD71 Antibody *HI160, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10710150 100 tests
EUR 245

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *