rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

inolab

rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

Click on Chemistry for Imaging  in-situ  Protein  Palmitoylation in the course of the Asexual Levels of  Plasmodium falciparum

Palmitoylace označuje modifikaci cysteinových thiolů v proteinech mastnými kyselinami, nejčastěji kyselinou palmitovou, tvorbou „thioesterové vazby“. In vivo je palmitoylace proteinů katalyzována palmitoyl acyltransferázami (PAT nebo DHHC-PAT) . Palmitoylace se nedávno ukázala jako zásadní posttranslační modifikace u malarických parazitů. Exprese a aktivita palmitoyltransferáz se liší v různých vývojových stádiích životního cyklu malarického parazita. Množství palmitoylovaných proteinů v dané fázi je měřítkem celkové aktivity PAT. Aktivita PAT se může také měnit v reakci na externí signály nebo inhibitory.

Zde popisujeme protokol okay „zobrazení“ aktivity palmitoyl-transferázy během asexuálních fází pomocí Click on Chemistry a fluorescenční mikroskopie. Tato metoda je založena na metabolickém značení klikatelného analogu kyseliny palmitové parazitickými buňkami, po kterém následuje CuAAC (měď katalyzovaná Alkyne-azidová cykloadiční reakce) Click on Chemistry, aby se palmitoylované proteiny staly fluorescenčními. Fluorescence umožňuje kvantifikaci intracelulární palmitoylace v parazitických buňkách v různých vývojových stádiích. Při použití této metody jsme zjistili, že intracelulární palmitoylace se zvyšuje s přechodem parazita z prstence do stadia schizontu a zdá se, že je nejhojnější během stadií schizontu u  Plasmodium falciparum.

imunitní odčítání professional lepší rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů a stanovení izotypů protilátek u pacienta s autoprotilátkou

Izotypy těžkých řetězců nízkoúrovňových monoklonálních imunoglobulinů jsou někdy v sérové ​​imunofixační elektroforéze (SIFE) zakryty silným pozadím polyklonálních imunoglobulinů. Přesné stanovení izotypu těžkého řetězce je však nezbytné professional úplnou diagnózu, protože stanovení izotypu autoprotilátek může mít význam professional stanovení terapeutických postupů. Imunitní subtrakce (IS) byla použita u pacienta s neuropatií a autoprotilátkou GD1a. IS umožňuje identifikaci příbuzného těžkého řetězce související s omezením lambda lehkého řetězce zaznamenaným na počátečním SIFE, jakož i izotypové stanovení autoprotilátky.

Professional vyčerpání specifických typů imunoglobulinů byla použita antiséra specifická professional jednotlivé těžké a lehké řetězce . Vyčerpání imunoglobulinů asociovaných s lehkým řetězcem kappa umožnilo jednoznačné stanovení izotypu nízkoúrovňového monoklonálního pásu spojeného s lambda lehkým řetězcem jako IgG Lambda. Ke stanovení izotypu IgG Kappa autoprotilátky byla použita selektivní deplece kappa, lambda, gama a mu těžkého řetězce imunoglobulinů.

inolab
inolab

 Suplementace nemrznoucí  bílkoviny během oteplování vitrifikovaného skotu vaječníků může zlepšit kvalitu ovariální tkáně po xenotransplantaci

 

Výskyt krystalizace ledu během kryokonzervace tkáně vaječníků (OT) způsobuje nevyhnutelné kryodamage a rekrystalizace ledu během oteplování je škodlivější než krystalizace ledu. Zde jsme zkoumali, že léčba nemrznoucími proteiny (AFP) během zahřívací procedury může zlepšit kvalitu OT skotu po xenotransplantaci (XT). Bovinní OT (n = 120) byly rovnoměrně rozděleny do čtyř skupin: čerstvé, vitrifikované a zahřívané, vitrifikované a zahřívané 10 mg / ml proteinu vázajícího led Leucosporidium (LeIBP, typ AFP) (LeIBP-10) a vitrifikované zahřátý 20 mg / ml LeIBP (LeiBP-20). Do prvního zahřívacího roztoku byly přidány LeIBP. Do každé kategorie bylo přiděleno dvacet OT. Zbývajících 10 OT z každé kategorie bylo přiděleno kontrolním skupinám XT-Recent, XT-Vitrified-warmed, XT-LeIBP-10 a XT-LeIBP-20 a xenotransplantovaným 9týdenním nahým myším s ovariektomií na jeden týden.

Léčba LeIBP během zahřívacího kroku zvýšila morfologickou normalitu folikulů a snížila poměry apoptotických folikulů po zahřátí vitrifikace a XT . Kontrolní skupina s vitrifikovanou a zahřátou XT vykazovala významně sníženou hustotu mikrociev a zvýšenou fibrózu ve srovnání se skupinou s čerstvou XT. Hustota mikrociev a fibróza byly získány v obou skupinách ošetřených LeIBP. Ve všech výsledcích nebyl žádný významný rozdíl mezi skupinami LeIBP-10 a LeIBP-20. Ošetření AFP během zahřívací procedury může zabránit poškození OT a zlepšit morfologii a apoptózu ovariálních folikulů jak u vitrifikovaného, ​​zahřátého skotu OT, tak u jeho štěpu. Po potvrzení v lidské studii lze AFP potenciálně použít na lidskou OT kryokonzervace ke snížení kryodamage a zlepšení kvality OT.

Oslabená indukce nerozložené  odpovědi bílkovin u dospělých lidských primárních astrocytů v reakci na opakující se nízkou hladinu  glukózy

Cíle / hypotéza:  Rekurentní hypoglykémie (RH) je hlavním vedlejším účinkem intenzivní inzulínové terapie u lidí s diabetem. Změny snímání hypoglykémie mozkem přispívají okay rozvoji narušených kontraregulačních odpovědí na hypoglykémii a jejich povědomí. O vnitřních změnách v lidských astrocytech v reakci na akutní a opakovanou expozici nízké hladině glukózy (RLG) je známo jen málo.

Metody:  Lidské primární astrocyty (HPA) byly vystaveny nulovým , jedním, třem nebo čtyřem záchvatům nízké hladiny glukózy (0,1 mmol / l) po dobu tří hodin denně po dobu čtyř dnů, aby napodobily RH. Čtvrtý den byla odebrána DNA a RNA. Diferenciální genová exprese a ontologické analýzy byly provedeny pomocí DESeq2, respektive GOseq. Methylace DNA byla hodnocena pomocí platformy Infinium MethylationEPIC BeadChip.

Výsledky:  Bylo detekováno 24 odlišně exprimovaných genů (DEG) (po korekci professional více srovnání). Jeden záchvat nízké expozice glukóze měl největší účinek na genovou expresi. Analýzy dráhy odhalily, že geny související se stresem související s endoplazmatickým retikulem (ER), jako jsou  HSPA5 ,  XBP1 a  MANF , zapojené do rozvinuté proteinové odpovědi (UPR), byly všechny významně zvýšeny po expozici nízké hladině glukózy (LG), která byla snížena po RLG . Mezi rozdílně metylovanými pozicemi a změnami v genové expresi byla malá korelace, přesto počet záchvatů LG expozice vytvořil odlišné metylační podpisy.

Závěry / ​​interpretace:  Tyto údaje naznačují, že expozice lidských astrocytů přechodnému LG spouští aktivaci genů zapojených do UPR spojeného se stresem endoplazmatického retikula (ER). Po RLG byla aktivace genů souvisejících s UPR snížena, což naznačuje oslabený stres ER. To může být důsledkem úspěšné metabolické adaptace, jak již bylo dříve uvedeno , která lépe zachovává hladinu intracelulární energie a snižuje nutnost UPR.

Proteiny vázající doxorubicin /  nukleofosmin – konjugované nanočástice zvyšují aktivitu proti leukémii v buňkách akutní lymfoblastické leukémie  in vitro  a  in vivo

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je agresivní malignita. Dospělí se ALL mají více než 50% relapsů. Dříve jsme ověřili, že nadměrná exprese nukleofosminu (NPM) se podílí na vývoji multirezistence (MDR) během ALL ; a v naší skupině byl vyvinut synteticky upravený rekombinantní NPM vazebný protein (NPMBP); NPMBP a doxorubicin (DOX) mohou být konjugovány v systému professional dodávání léčiv na bázi nanočástic s názvem DOX-PMs-NPMBP, aby působily proti MDR během ALL. Zde jsme hodnotili antileukemický potenciál DOX-PMs-NPMBP v rezistentních ALL buňkách. Tato studie ukazuje, že DOX-PMs-NPMBP významně zvyšuje chemosenzitivitu na DOX ve VŠECH buňkách.

Navzdory různým koncentracím byly rezistentní i primární ALL buňky od pacientů s relapsem citlivé na DOX-PMs-NPMBP . Podrobně byly hodnoty poloviční maximální inhibiční koncentrace (IC50) DOX-PMs-NPMBP mezi 1,6- a 7,0krát nižší než hodnoty DOX v buněčných liniích a primárních ALL buňkách; a poměr apoptotických buněk byl u DOX-PMs-NPMBP více než 2krát vyšší než u DOX. Mechanicky hrála indukce apoptózy řízená p53 a zástava buněčného cyklu zásadní roli v antileukemických účincích indukovaných DOX-PMs-NPMBP. Kromě toho DOX-PMs-NPMBP významně inhiboval růst nádoru a prodloužené přežití myší u všech xenograftových modelů; a žádný systémovýpo léčbě během sledování byl pozorován výskyt toxicity. Závěrem lze říci, že tato knowledge naznačují, že DOX-PMs-NPMBP mohou významně uplatňovat inhibici růstu a indukci apoptózy a výrazně zlepšit antileukemickou aktivitu DOX v rezistentních ALL buňkách. Tento nový systém professional dodávání léčiv může být cenný professional vývoj jako nová terapeutická strategie proti multirezistentní ALL.

Panspecific Nuclear Pore Complex Marker

MO22107 500 ul
EUR 412.8

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 1038

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 1113.6

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 988.8

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 988.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1272

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 610.8

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 627.6

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 343.2

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • EUR 218.40
 • EUR 376.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

Anti-Nuclear pore Complex antibody

STJ120173 100 µl
EUR 562.8

Human SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx383083-96tests 96 tests
EUR 1093.2

EGFR antibody (Alexa Fluor 488)

61R-E109BAF 125 ug
EUR 847.2
Description: Mouse monoclonal EGFR antibody (Alexa Fluor 488)

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339916
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Nuclear Pore Associated Protein 1 (NPAP1) Antibody

20-abx339917
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

anti-GFP VHH antibody (Alexa Fluor®488)

JOT0001-4 each Ask for price

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

abx238059-100ug 100 ug
EUR 661.2

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx218687
 • EUR 510.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 50 ug

Small Nuclear RNA Activating Complex Polypeptide 5 (SNAPC5) Antibody

20-abx325174
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Nuclear Pore-Associated Protein 60 kDa-Like (Npap60) Antibody

abx430652-200ul 200 ul
EUR 460.8

anti-PD-L1 VHH antibody (Alexa Fluor® 488)

JOT0002-5-2 each Ask for price

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

SAM FCM (Alexa Fluor 488)

abx098904-60tests 60 tests
EUR 1629.6

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (HRP)

20-abx108568
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Anti-RPSA Alexa Fluor® 488

A4-829-C100 0.1 mg
EUR 372

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (FITC)

20-abx107147
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody (Biotin)

20-abx105729
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

NUP210 Antibody / Nuclear pore membrane glycoprotein 210

RQ6666 100ug
EUR 356.15
Description: The nuclear pore complex is a massive structure that extends across the nuclear envelope, forming a gateway that regulates the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoporins are the main components of the nuclear pore complex in eukaryotic cells. The protein encoded by this gene is a membrane-spanning glycoprotein that is a major component of the nuclear pore complex. Multiple pseudogenes related to this gene are located on chromosome 3.

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Antibody

42276-100ul 100ul
EUR 399.6

Goat anti Mouse IgG1 (Alexa Fluor 488)

43R-1649 500 ug
EUR 684
Description: Goat anti Mouse IgG1 secondary antibody (Alexa Fluor 488)

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210-Like (NUP210L) Antibody

20-abx217285
 • EUR 510.00
 • EUR 410.40
 • 100 ug
 • 50 ug

Nuclear Pore Membrane Glycoprotein 210-Like (NUP210L) Antibody

20-abx121185
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Anti-Hu CD16 Alexa Fluor® 488

A4-646-T100 100 tests
EUR 322.8

Anti-Bov CD9 Alexa Fluor® 488

A4-354-C100 0.1 mg
EUR 322.8

SNAPC1 Small Nuclear RNA Activating Complex, Polypeptide 1 Human Recombinant Protein

PROTQ16533 Regular: 20ug
EUR 380.4
Description: SNAPC1 Human Recombinant produced in E.Coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 391 amino acids (1-368 a.a) and having a molecular mass of 45.4kDa.;SNAPC1 is fused to a 23 amino acid His-tag at N-terminus & purified by proprietary chromatographic techniques.

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Polyclonal Conjugated Antibody

C42276 100ul
EUR 476.4

Anti-LAMP3 (human) Monoclonal Antibody (104G4) (Alexa Fluor® 488)

M09406 100ug
EUR 678
Description: Mouse Monoclonal LAMP3 (human) Antibody (104G4) (Alexa Fluor® 488). Validated in IHC and tested in Human.

Anti-Hu CD72 Alexa Fluor® 488

A4-310-T100 100 tests
EUR 322.8

XFD488 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11110140 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11110141 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11120140 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11120141 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11110140-100tests 100 tests
EUR 547
Description: R1.302 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD111 antigen.

XFD488 Anti-human CD111 Antibody *R1.302, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11110141-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: R1.302 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD111 antigen.

XFD488 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11120140-100tests 100 tests
EUR 547
Description: R2.525 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD112 antigen.

XFD488 Anti-human CD112 Antibody *R2.525, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11120141-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: R2.525 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD112 antigen.

anti-GFP VHH antibody (Alexa Fluor® 647)

JOT0001-3 each Ask for price

anti-GFP VHH antibody (Alexa Fluor®568)

JOT0001-5 each Ask for price

XFD488 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11170150 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11170151 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11330140 100 tests
EUR 607
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11330141 500 tests
EUR 2280
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11330140-100tests 100 tests
EUR 607
Description: The 293C3 monoclonal antibody recognizes human CD133, a 120 kD transmembrane protein typically located on the surface of epithelials and fetal liver cells.

XFD488 Anti-human CD133 Antibody *293C3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11330141-500tests 500 tests
EUR 2280
Description: The 293C3 monoclonal antibody recognizes human CD133, a 120 kD transmembrane protein typically located on the surface of epithelials and fetal liver cells.

XFD488 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11170150-100tests 100 tests
EUR 547
Description: The 104D2 monoclonal antibody reacts with human CD117, a 145 kD single-pass type i membrane protein typically found on the surface of leukemias, embryonic stem cells, mesenchymal stem cells and mast cells.

XFD488 Anti-human CD117 Antibody *104D2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

11170151-500tests 500 tests
EUR 2051
Description: The 104D2 monoclonal antibody reacts with human CD117, a 145 kD single-pass type i membrane protein typically found on the surface of leukemias, embryonic stem cells, mesenchymal stem cells and mast cells.

XFD488 Anti-human CD3 Antibody *SK7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10033150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD3 Antibody *SK7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10033151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD4 Antibody *SK3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10042150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD4 Antibody *SK3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10042151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD8 Antibody *SK1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10081150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD8 Antibody *SK1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10081151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD28 Antibody *9.3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10281150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD28 Antibody *9.3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10281151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD64 Antibody *10.1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10640150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD64 Antibody *10.1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10640151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD4 Antibody *SK3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10042150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: SK3 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD4 antigen.

XFD488 Anti-human CD4 Antibody *SK3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10042151-500tests 500 tests
EUR 918
Description: SK3 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD4 antigen.

XFD488 Anti-human CD8 Antibody *SK1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10081150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: SK1 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD8a antigen.

XFD488 Anti-human CD8 Antibody *SK1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10081151-500tests 500 tests
EUR 918
Description: SK1 is an anti-human monoclonal antibody that is specific for the CD8a antigen.

XFD488 Anti-human CD3 Antibody *SK7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10033150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: The SK7 monoclonal antibody reacts with human CD3e, a 20 kD member of the Ig superfamily often found on the surface of t cells, tregs and nkt cells.

XFD488 Anti-human CD3 Antibody *SK7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10033151-500tests 500 tests
EUR 918
Description: The SK7 monoclonal antibody reacts with human CD3e, a 20 kD member of the Ig superfamily often found on the surface of t cells, tregs and nkt cells.

XFD488 Anti-human CD64 Antibody *10.1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10640150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: The 10.1 monoclonal antibody binds with human CD64, a 72 kD single-pass type i membrane protein typically expressed on the surface of granulocytes, monocytes and dendritic cells.

XFD488 Anti-human CD64 Antibody *10.1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10640151-500tests 500 tests
EUR 918
Description: The 10.1 monoclonal antibody binds with human CD64, a 72 kD single-pass type i membrane protein typically expressed on the surface of granulocytes, monocytes and dendritic cells.

XFD488 Anti-human CD28 Antibody *9.3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10281150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: The 9.3 monoclonal antibody binds with human CD28, a 44 kD transmembrane glycoprotein typically located on the surface of natural killer cells and plasma cells.

XFD488 Anti-human CD28 Antibody *9.3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10281151-500tests 500 tests
EUR 918
Description: The 9.3 monoclonal antibody binds with human CD28, a 44 kD transmembrane glycoprotein typically located on the surface of natural killer cells and plasma cells.

XFD488 Anti-human CD11c Antibody *3.9, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10113150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD11c Antibody *3.9, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10113151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD1 Antibody *SN13, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10012140 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD1 Antibody *SN13, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10012141 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD1 Antibody *L161, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10013140 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD1 Antibody *L161, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10013141 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD9 Antibody *HI9a, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10090150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD9 Antibody *HI9a, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10090151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD7 Antibody *HIT7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10070150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD7 Antibody *HIT7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10070151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD16 Antibody *3G8, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10161150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD16 Antibody *3G8, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10161151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD19 Antibody *4G7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10193150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD19 Antibody *4G7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10193151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-mouse CD19 Antibody *1D3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10194140 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-mouse CD19 Antibody *1D3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10194141 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD38 Antibody *HB7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10382140 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD38 Antibody *HB7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10382141 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD40 Antibody *G28.5, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10401150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD40 Antibody *G28.5, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10401151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD32 Antibody *3D3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10321150 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD32 Antibody *3D3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10321151 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD45 Antibody *2D1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10454150 100 tests
EUR 245
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD45 Antibody *2D1, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10454151 500 tests
EUR 918
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD72 Antibody *3F3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10720150 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD72 Antibody *3F3, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10720151 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD73 Antibody *AD2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10730150 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD73 Antibody *AD2, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10730151 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD82 Antibody *C33, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10820150 100 tests
EUR 547
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD82 Antibody *C33, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10820151 500 tests
EUR 2051
Description: R-Phrase for Dangerous Goods accord. to EU 67/548 EWG: R20, R21, R22; H-Phrases (GHS) for Dangerous Goods accord. to 1272/2008: H303, H313, H333; Symbol for Dangerous Compound accord. to EU 67/548 EWG: Xn

XFD488 Anti-human CD7 Antibody *HIT7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10070150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: HIT7 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD7 antigen.

XFD488 Anti-human CD7 Antibody *HIT7, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10070151-500tests 500 tests
EUR 918
Description: HIT7 is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD7 antigen.

XFD488 Anti-human CD9 Antibody *HI9a, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10090150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: HI9a is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD9 antigen.

XFD488 Anti-human CD9 Antibody *HI9a, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10090151-500tests 500 tests
EUR 918
Description: HI9a is an anti-human monoclonal antibody that recognizes the CD9 antigen.

XFD488 Anti-human CD11c Antibody *3.9, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10113150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: 3.9 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD11c antigen.

XFD488 Anti-human CD11c Antibody *3.9, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10113151-500tests 500 tests
EUR 918
Description: 3.9 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD11c antigen.

XFD488 Anti-human CD16 Antibody *3G8, XFD488 Same Structure to Alexa Fluor™ 488*

10161150-100tests 100 tests
EUR 245
Description: The 3G8 monoclonal antibody recognizes human CD16a, a 50 - 65 kD transmembrane protein typically found on the surface of macrophages, natural killer cells, dendritic cells, monocytes and neutrophils.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *