rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

inolab

rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

Click on Chemistry for Imaging  in-situ  Protein  Palmitoylation in the course of the Asexual Levels of  Plasmodium falciparum

Palmitoylace označuje modifikaci cysteinových thiolů v proteinech mastnými kyselinami, nejčastěji kyselinou palmitovou, tvorbou „thioesterové vazby“. In vivo je palmitoylace proteinů katalyzována palmitoyl acyltransferázami (PAT nebo DHHC-PAT) . Palmitoylace se nedávno ukázala jako zásadní posttranslační modifikace u malarických parazitů. Exprese a aktivita palmitoyltransferáz se liší v různých vývojových stádiích životního cyklu malarického parazita. Množství palmitoylovaných proteinů v dané fázi je měřítkem celkové aktivity PAT. Aktivita PAT se může také měnit v reakci na externí signály nebo inhibitory.

Zde popisujeme protokol okay „zobrazení“ aktivity palmitoyl-transferázy během asexuálních fází pomocí Click on Chemistry a fluorescenční mikroskopie. Tato metoda je založena na metabolickém značení klikatelného analogu kyseliny palmitové parazitickými buňkami, po kterém následuje CuAAC (měď katalyzovaná Alkyne-azidová cykloadiční reakce) Click on Chemistry, aby se palmitoylované proteiny staly fluorescenčními. Fluorescence umožňuje kvantifikaci intracelulární palmitoylace v parazitických buňkách v různých vývojových stádiích. Při použití této metody jsme zjistili, že intracelulární palmitoylace se zvyšuje s přechodem parazita z prstence do stadia schizontu a zdá se, že je nejhojnější během stadií schizontu u  Plasmodium falciparum.

imunitní odčítání professional lepší rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů a stanovení izotypů protilátek u pacienta s autoprotilátkou

Izotypy těžkých řetězců nízkoúrovňových monoklonálních imunoglobulinů jsou někdy v sérové ​​imunofixační elektroforéze (SIFE) zakryty silným pozadím polyklonálních imunoglobulinů. Přesné stanovení izotypu těžkého řetězce je však nezbytné professional úplnou diagnózu, protože stanovení izotypu autoprotilátek může mít význam professional stanovení terapeutických postupů. Imunitní subtrakce (IS) byla použita u pacienta s neuropatií a autoprotilátkou GD1a. IS umožňuje identifikaci příbuzného těžkého řetězce související s omezením lambda lehkého řetězce zaznamenaným na počátečním SIFE, jakož i izotypové stanovení autoprotilátky.

Professional vyčerpání specifických typů imunoglobulinů byla použita antiséra specifická professional jednotlivé těžké a lehké řetězce . Vyčerpání imunoglobulinů asociovaných s lehkým řetězcem kappa umožnilo jednoznačné stanovení izotypu nízkoúrovňového monoklonálního pásu spojeného s lambda lehkým řetězcem jako IgG Lambda. Ke stanovení izotypu IgG Kappa autoprotilátky byla použita selektivní deplece kappa, lambda, gama a mu těžkého řetězce imunoglobulinů.

inolab
inolab

 Suplementace nemrznoucí  bílkoviny během oteplování vitrifikovaného skotu vaječníků může zlepšit kvalitu ovariální tkáně po xenotransplantaci

 

Výskyt krystalizace ledu během kryokonzervace tkáně vaječníků (OT) způsobuje nevyhnutelné kryodamage a rekrystalizace ledu během oteplování je škodlivější než krystalizace ledu. Zde jsme zkoumali, že léčba nemrznoucími proteiny (AFP) během zahřívací procedury může zlepšit kvalitu OT skotu po xenotransplantaci (XT). Bovinní OT (n = 120) byly rovnoměrně rozděleny do čtyř skupin: čerstvé, vitrifikované a zahřívané, vitrifikované a zahřívané 10 mg / ml proteinu vázajícího led Leucosporidium (LeIBP, typ AFP) (LeIBP-10) a vitrifikované zahřátý 20 mg / ml LeIBP (LeiBP-20). Do prvního zahřívacího roztoku byly přidány LeIBP. Do každé kategorie bylo přiděleno dvacet OT. Zbývajících 10 OT z každé kategorie bylo přiděleno kontrolním skupinám XT-Recent, XT-Vitrified-warmed, XT-LeIBP-10 a XT-LeIBP-20 a xenotransplantovaným 9týdenním nahým myším s ovariektomií na jeden týden.

Léčba LeIBP během zahřívacího kroku zvýšila morfologickou normalitu folikulů a snížila poměry apoptotických folikulů po zahřátí vitrifikace a XT . Kontrolní skupina s vitrifikovanou a zahřátou XT vykazovala významně sníženou hustotu mikrociev a zvýšenou fibrózu ve srovnání se skupinou s čerstvou XT. Hustota mikrociev a fibróza byly získány v obou skupinách ošetřených LeIBP. Ve všech výsledcích nebyl žádný významný rozdíl mezi skupinami LeIBP-10 a LeIBP-20. Ošetření AFP během zahřívací procedury může zabránit poškození OT a zlepšit morfologii a apoptózu ovariálních folikulů jak u vitrifikovaného, ​​zahřátého skotu OT, tak u jeho štěpu. Po potvrzení v lidské studii lze AFP potenciálně použít na lidskou OT kryokonzervace ke snížení kryodamage a zlepšení kvality OT.

Oslabená indukce nerozložené  odpovědi bílkovin u dospělých lidských primárních astrocytů v reakci na opakující se nízkou hladinu  glukózy

Cíle / hypotéza:  Rekurentní hypoglykémie (RH) je hlavním vedlejším účinkem intenzivní inzulínové terapie u lidí s diabetem. Změny snímání hypoglykémie mozkem přispívají okay rozvoji narušených kontraregulačních odpovědí na hypoglykémii a jejich povědomí. O vnitřních změnách v lidských astrocytech v reakci na akutní a opakovanou expozici nízké hladině glukózy (RLG) je známo jen málo.

Metody:  Lidské primární astrocyty (HPA) byly vystaveny nulovým , jedním, třem nebo čtyřem záchvatům nízké hladiny glukózy (0,1 mmol / l) po dobu tří hodin denně po dobu čtyř dnů, aby napodobily RH. Čtvrtý den byla odebrána DNA a RNA. Diferenciální genová exprese a ontologické analýzy byly provedeny pomocí DESeq2, respektive GOseq. Methylace DNA byla hodnocena pomocí platformy Infinium MethylationEPIC BeadChip.

Výsledky:  Bylo detekováno 24 odlišně exprimovaných genů (DEG) (po korekci professional více srovnání). Jeden záchvat nízké expozice glukóze měl největší účinek na genovou expresi. Analýzy dráhy odhalily, že geny související se stresem související s endoplazmatickým retikulem (ER), jako jsou  HSPA5 ,  XBP1 a  MANF , zapojené do rozvinuté proteinové odpovědi (UPR), byly všechny významně zvýšeny po expozici nízké hladině glukózy (LG), která byla snížena po RLG . Mezi rozdílně metylovanými pozicemi a změnami v genové expresi byla malá korelace, přesto počet záchvatů LG expozice vytvořil odlišné metylační podpisy.

Závěry / ​​interpretace:  Tyto údaje naznačují, že expozice lidských astrocytů přechodnému LG spouští aktivaci genů zapojených do UPR spojeného se stresem endoplazmatického retikula (ER). Po RLG byla aktivace genů souvisejících s UPR snížena, což naznačuje oslabený stres ER. To může být důsledkem úspěšné metabolické adaptace, jak již bylo dříve uvedeno , která lépe zachovává hladinu intracelulární energie a snižuje nutnost UPR.

Proteiny vázající doxorubicin /  nukleofosmin – konjugované nanočástice zvyšují aktivitu proti leukémii v buňkách akutní lymfoblastické leukémie  in vitro  a  in vivo

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je agresivní malignita. Dospělí se ALL mají více než 50% relapsů. Dříve jsme ověřili, že nadměrná exprese nukleofosminu (NPM) se podílí na vývoji multirezistence (MDR) během ALL ; a v naší skupině byl vyvinut synteticky upravený rekombinantní NPM vazebný protein (NPMBP); NPMBP a doxorubicin (DOX) mohou být konjugovány v systému professional dodávání léčiv na bázi nanočástic s názvem DOX-PMs-NPMBP, aby působily proti MDR během ALL. Zde jsme hodnotili antileukemický potenciál DOX-PMs-NPMBP v rezistentních ALL buňkách. Tato studie ukazuje, že DOX-PMs-NPMBP významně zvyšuje chemosenzitivitu na DOX ve VŠECH buňkách.

Navzdory různým koncentracím byly rezistentní i primární ALL buňky od pacientů s relapsem citlivé na DOX-PMs-NPMBP . Podrobně byly hodnoty poloviční maximální inhibiční koncentrace (IC50) DOX-PMs-NPMBP mezi 1,6- a 7,0krát nižší než hodnoty DOX v buněčných liniích a primárních ALL buňkách; a poměr apoptotických buněk byl u DOX-PMs-NPMBP více než 2krát vyšší než u DOX. Mechanicky hrála indukce apoptózy řízená p53 a zástava buněčného cyklu zásadní roli v antileukemických účincích indukovaných DOX-PMs-NPMBP. Kromě toho DOX-PMs-NPMBP významně inhiboval růst nádoru a prodloužené přežití myší u všech xenograftových modelů; a žádný systémovýpo léčbě během sledování byl pozorován výskyt toxicity. Závěrem lze říci, že tato knowledge naznačují, že DOX-PMs-NPMBP mohou významně uplatňovat inhibici růstu a indukci apoptózy a výrazně zlepšit antileukemickou aktivitu DOX v rezistentních ALL buňkách. Tento nový systém professional dodávání léčiv může být cenný professional vývoj jako nová terapeutická strategie proti multirezistentní ALL.

Nuclear Pore Complex antibody

10R-8370 100 ul
EUR 450
Description: Mouse monoclonal Nuclear Pore Complex antibody

Nuclear Pore Complex antibody

MBS838560-01mL 0.1mL
EUR 735

Nuclear Pore Complex antibody

MBS838560-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3165

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody

abx346920-100l 100 µl
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody

abx346920-50l 50 µl
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

20-abx108567
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

abx108567-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

abx108567-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

abx108567-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

20-abx107146
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349838-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349839-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

20-abx105728
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-100tests 100 tests
EUR 400

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-25tests 25 tests
EUR 287.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) Antibody

abx402602-100g 100 µg
EUR 287.5

Nuclear pore complex protein Nup153 monoclonal antibody (QE5)

MBS566758-01mL 0.1mL
EUR 495

Nuclear pore complex protein Nup153 monoclonal antibody (QE5)

MBS566758-5x01mL 5x0.1mL
EUR 2185

Nuclear Pore Complex Protein Nup98/Nup96 (NUP98/NUP96) Antibody

abx235932-100g 100 µg
EUR 350

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 627.6

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 343.2

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-100g 100 µg
EUR 281.25

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1368

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-10mg 10mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1g 1g Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1mg 1mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-50mg 50mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-5mg 5mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

MBS5763796-1mg 1mg
EUR 750

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

MBS5763796-5x1mg 5x1mg
EUR 3230

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody

MBS1497638-005mg 0.05mg
EUR 190

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody

MBS1497638-01mg 0.1mg
EUR 270

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody

MBS1497638-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1205

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Nuclear Pore Complex-interacting Protein (NPIP)

MBS621481-005mL 0.05mL
EUR 660

Nuclear Pore Complex-interacting Protein (NPIP)

MBS621481-5x005mL 5x0.05mL
EUR 2820

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, FITC

MBS1497045-005mg 0.05mg
EUR 190

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, FITC

MBS1497045-01mg 0.1mg
EUR 270

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, FITC

MBS1497045-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1205

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS9420506-002mg 0.02mg
EUR 285

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS9420506-01mg 0.1mg
EUR 470

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS9420506-1mg 1mg
EUR 1785

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS9420506-5x1mg 5x1mg
EUR 7885

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS949865-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 255

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS949865-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 405

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS949865-1mgEColi 1mg(E-Coli)
EUR 1425

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153

MBS949865-5x1mgEColi 5x1mg(E-Coli)
EUR 6215

Nuclear Pore Complex, Panspecific

MBS6005035-05mL 0.5(mL
EUR 575

Nuclear Pore Complex, Panspecific

MBS6005035-5x05mL 5x0.5mL
EUR 2440

Anti-Yeast Nuclear Pore Complex (Mouse Monoclonal) Antibody

YA39C7 100 µg
EUR 255

Anti-Yeast Nuclear Pore Complex (Mouse Monoclonal) Antibody

MBS415341-01mg 0.1mg
EUR 410

Anti-Yeast Nuclear Pore Complex (Mouse Monoclonal) Antibody

MBS415341-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1585

Alexa Fluor™ 488-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVVGADGVGK) Complex ProteinStar Staining (Monomer)

HLD-HA2H4 200ug
EUR 374.5
Description: Alexa Fluor 488-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVVGADGVGK) Complex Protein (HLD-HA2H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Thr 305 (HLA-A*11:01) & Ile 21 - Met 119 (B2M) & VVVGADGVGK peptide (Accession # Q5S3G3-1 (HLA-A*11:01) & P61769 (B2M) & VVVGADGVGK).

Alexa Fluor™ 488-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVGADGVGK) Complex ProteinStar Staining (Monomer)

HLD-HA2H7 200ug
EUR 374.5
Description: Alexa Fluor 488-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVGADGVGK) Complex Protein (HLD-HA2H7) is produced via conjugation of AF488 to Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVGADGVGK) Complex Protein with a new generation site-specific technology under Star Staining labeling platform. Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVGADGVGK) Complex Protein is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Thr 305 (HLA-A*11:01) & Ile 21 - Met 119 (B2M) & VVGADGVGK peptide (Accession # Q5S3G3-1 (HLA-A*11:01) & P61769 (B2M) & VVGADGVGK).

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, HRP conjugated

MBS1492112-005mg 0.05mg
EUR 190

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, HRP conjugated

MBS1492112-01mg 0.1mg
EUR 270

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, HRP conjugated

MBS1492112-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1205

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1335

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1025

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1130

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1200

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1159504-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1285

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1590

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1320

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1350

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1595

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1030551-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1585

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1510

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1220

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1270

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1470

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1443575-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1495

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1375

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1080

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1135

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1260

Recombinant Rat Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS961320-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1330

Nuclear Pore Complex, nup153 (NPC)

MBS600797-5mL 5mL
EUR 680

Nuclear Pore Complex, nup153 (NPC)

MBS600797-5x5mL 5x5mL
EUR 2910

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, Biotin conjugated

MBS1497449-005mg 0.05mg
EUR 190

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, Biotin conjugated

MBS1497449-01mg 0.1mg
EUR 270

Rabbit anti-human Nuclear pore complex protein Nup153 polyclonal Antibody, Biotin conjugated

MBS1497449-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1205

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HU 10540 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HUl9 10977 mg Ask for price

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1600

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1335

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1360

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1610

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (Nup88)

MBS1323760-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1600

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1335

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1025

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1125

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1195

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup50 (Nup50)

MBS1323221-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1285

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1335

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1030

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1130

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1200

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup50 (NUP50)

MBS1433733-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1285

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1510

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1220

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1270

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1470

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

MBS1473301-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1495

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1590

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1320

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1350

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1595

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88)

MBS1448092-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1585

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1510

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1220

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1270

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1470

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup85 (Nup85)

MBS1386981-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1495

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS1383866-002mgBaculovirus 0.02mg(Baculovirus)
EUR 1375

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS1383866-002mgEColi 0.02mg(E-Coli)
EUR 1080

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS1383866-002mgYeast 0.02mg(Yeast)
EUR 1135

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS1383866-01mgEColi 0.1mg(E-Coli)
EUR 1260

Recombinant Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (Nup54)

MBS1383866-01mgYeast 0.1mg(Yeast)
EUR 1330

Rat Nuclear pore complex protein Nup93,Nup93 ELISA KIT

E3369Ra-1096T 10*96T
EUR 4122

Rat Nuclear pore complex protein Nup93,Nup93 ELISA KIT

E3369Ra-48wells 48 wells
EUR 300

Rat Nuclear pore complex protein Nup93,Nup93 ELISA KIT

E3369Ra-596T 5*96T
EUR 2061

Rat Nuclear pore complex protein Nup93,Nup93 ELISA KIT

E3369Ra-96wells 96 wells
EUR 458

Rat Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA Kit

MBS9319835-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 6725

Rat Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA Kit

MBS9319835-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 550

Rat Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA Kit

MBS9319835-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 3420

Rat Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA Kit

MBS9319835-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 765

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *