rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

inolab

rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

Click on Chemistry for Imaging  in-situ  Protein  Palmitoylation in the course of the Asexual Levels of  Plasmodium falciparum

Palmitoylace označuje modifikaci cysteinových thiolů v proteinech mastnými kyselinami, nejčastěji kyselinou palmitovou, tvorbou „thioesterové vazby“. In vivo je palmitoylace proteinů katalyzována palmitoyl acyltransferázami (PAT nebo DHHC-PAT) . Palmitoylace se nedávno ukázala jako zásadní posttranslační modifikace u malarických parazitů. Exprese a aktivita palmitoyltransferáz se liší v různých vývojových stádiích životního cyklu malarického parazita. Množství palmitoylovaných proteinů v dané fázi je měřítkem celkové aktivity PAT. Aktivita PAT se může také měnit v reakci na externí signály nebo inhibitory.

Zde popisujeme protokol okay „zobrazení“ aktivity palmitoyl-transferázy během asexuálních fází pomocí Click on Chemistry a fluorescenční mikroskopie. Tato metoda je založena na metabolickém značení klikatelného analogu kyseliny palmitové parazitickými buňkami, po kterém následuje CuAAC (měď katalyzovaná Alkyne-azidová cykloadiční reakce) Click on Chemistry, aby se palmitoylované proteiny staly fluorescenčními. Fluorescence umožňuje kvantifikaci intracelulární palmitoylace v parazitických buňkách v různých vývojových stádiích. Při použití této metody jsme zjistili, že intracelulární palmitoylace se zvyšuje s přechodem parazita z prstence do stadia schizontu a zdá se, že je nejhojnější během stadií schizontu u  Plasmodium falciparum.

imunitní odčítání professional lepší rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů a stanovení izotypů protilátek u pacienta s autoprotilátkou

Izotypy těžkých řetězců nízkoúrovňových monoklonálních imunoglobulinů jsou někdy v sérové ​​imunofixační elektroforéze (SIFE) zakryty silným pozadím polyklonálních imunoglobulinů. Přesné stanovení izotypu těžkého řetězce je však nezbytné professional úplnou diagnózu, protože stanovení izotypu autoprotilátek může mít význam professional stanovení terapeutických postupů. Imunitní subtrakce (IS) byla použita u pacienta s neuropatií a autoprotilátkou GD1a. IS umožňuje identifikaci příbuzného těžkého řetězce související s omezením lambda lehkého řetězce zaznamenaným na počátečním SIFE, jakož i izotypové stanovení autoprotilátky.

Professional vyčerpání specifických typů imunoglobulinů byla použita antiséra specifická professional jednotlivé těžké a lehké řetězce . Vyčerpání imunoglobulinů asociovaných s lehkým řetězcem kappa umožnilo jednoznačné stanovení izotypu nízkoúrovňového monoklonálního pásu spojeného s lambda lehkým řetězcem jako IgG Lambda. Ke stanovení izotypu IgG Kappa autoprotilátky byla použita selektivní deplece kappa, lambda, gama a mu těžkého řetězce imunoglobulinů.

inolab
inolab

 Suplementace nemrznoucí  bílkoviny během oteplování vitrifikovaného skotu vaječníků může zlepšit kvalitu ovariální tkáně po xenotransplantaci

 

Výskyt krystalizace ledu během kryokonzervace tkáně vaječníků (OT) způsobuje nevyhnutelné kryodamage a rekrystalizace ledu během oteplování je škodlivější než krystalizace ledu. Zde jsme zkoumali, že léčba nemrznoucími proteiny (AFP) během zahřívací procedury může zlepšit kvalitu OT skotu po xenotransplantaci (XT). Bovinní OT (n = 120) byly rovnoměrně rozděleny do čtyř skupin: čerstvé, vitrifikované a zahřívané, vitrifikované a zahřívané 10 mg / ml proteinu vázajícího led Leucosporidium (LeIBP, typ AFP) (LeIBP-10) a vitrifikované zahřátý 20 mg / ml LeIBP (LeiBP-20). Do prvního zahřívacího roztoku byly přidány LeIBP. Do každé kategorie bylo přiděleno dvacet OT. Zbývajících 10 OT z každé kategorie bylo přiděleno kontrolním skupinám XT-Recent, XT-Vitrified-warmed, XT-LeIBP-10 a XT-LeIBP-20 a xenotransplantovaným 9týdenním nahým myším s ovariektomií na jeden týden.

Léčba LeIBP během zahřívacího kroku zvýšila morfologickou normalitu folikulů a snížila poměry apoptotických folikulů po zahřátí vitrifikace a XT . Kontrolní skupina s vitrifikovanou a zahřátou XT vykazovala významně sníženou hustotu mikrociev a zvýšenou fibrózu ve srovnání se skupinou s čerstvou XT. Hustota mikrociev a fibróza byly získány v obou skupinách ošetřených LeIBP. Ve všech výsledcích nebyl žádný významný rozdíl mezi skupinami LeIBP-10 a LeIBP-20. Ošetření AFP během zahřívací procedury může zabránit poškození OT a zlepšit morfologii a apoptózu ovariálních folikulů jak u vitrifikovaného, ​​zahřátého skotu OT, tak u jeho štěpu. Po potvrzení v lidské studii lze AFP potenciálně použít na lidskou OT kryokonzervace ke snížení kryodamage a zlepšení kvality OT.

Oslabená indukce nerozložené  odpovědi bílkovin u dospělých lidských primárních astrocytů v reakci na opakující se nízkou hladinu  glukózy

Cíle / hypotéza:  Rekurentní hypoglykémie (RH) je hlavním vedlejším účinkem intenzivní inzulínové terapie u lidí s diabetem. Změny snímání hypoglykémie mozkem přispívají okay rozvoji narušených kontraregulačních odpovědí na hypoglykémii a jejich povědomí. O vnitřních změnách v lidských astrocytech v reakci na akutní a opakovanou expozici nízké hladině glukózy (RLG) je známo jen málo.

Metody:  Lidské primární astrocyty (HPA) byly vystaveny nulovým , jedním, třem nebo čtyřem záchvatům nízké hladiny glukózy (0,1 mmol / l) po dobu tří hodin denně po dobu čtyř dnů, aby napodobily RH. Čtvrtý den byla odebrána DNA a RNA. Diferenciální genová exprese a ontologické analýzy byly provedeny pomocí DESeq2, respektive GOseq. Methylace DNA byla hodnocena pomocí platformy Infinium MethylationEPIC BeadChip.

Výsledky:  Bylo detekováno 24 odlišně exprimovaných genů (DEG) (po korekci professional více srovnání). Jeden záchvat nízké expozice glukóze měl největší účinek na genovou expresi. Analýzy dráhy odhalily, že geny související se stresem související s endoplazmatickým retikulem (ER), jako jsou  HSPA5 ,  XBP1 a  MANF , zapojené do rozvinuté proteinové odpovědi (UPR), byly všechny významně zvýšeny po expozici nízké hladině glukózy (LG), která byla snížena po RLG . Mezi rozdílně metylovanými pozicemi a změnami v genové expresi byla malá korelace, přesto počet záchvatů LG expozice vytvořil odlišné metylační podpisy.

Závěry / ​​interpretace:  Tyto údaje naznačují, že expozice lidských astrocytů přechodnému LG spouští aktivaci genů zapojených do UPR spojeného se stresem endoplazmatického retikula (ER). Po RLG byla aktivace genů souvisejících s UPR snížena, což naznačuje oslabený stres ER. To může být důsledkem úspěšné metabolické adaptace, jak již bylo dříve uvedeno , která lépe zachovává hladinu intracelulární energie a snižuje nutnost UPR.

Proteiny vázající doxorubicin /  nukleofosmin – konjugované nanočástice zvyšují aktivitu proti leukémii v buňkách akutní lymfoblastické leukémie  in vitro  a  in vivo

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je agresivní malignita. Dospělí se ALL mají více než 50% relapsů. Dříve jsme ověřili, že nadměrná exprese nukleofosminu (NPM) se podílí na vývoji multirezistence (MDR) během ALL ; a v naší skupině byl vyvinut synteticky upravený rekombinantní NPM vazebný protein (NPMBP); NPMBP a doxorubicin (DOX) mohou být konjugovány v systému professional dodávání léčiv na bázi nanočástic s názvem DOX-PMs-NPMBP, aby působily proti MDR během ALL. Zde jsme hodnotili antileukemický potenciál DOX-PMs-NPMBP v rezistentních ALL buňkách. Tato studie ukazuje, že DOX-PMs-NPMBP významně zvyšuje chemosenzitivitu na DOX ve VŠECH buňkách.

Navzdory různým koncentracím byly rezistentní i primární ALL buňky od pacientů s relapsem citlivé na DOX-PMs-NPMBP . Podrobně byly hodnoty poloviční maximální inhibiční koncentrace (IC50) DOX-PMs-NPMBP mezi 1,6- a 7,0krát nižší než hodnoty DOX v buněčných liniích a primárních ALL buňkách; a poměr apoptotických buněk byl u DOX-PMs-NPMBP více než 2krát vyšší než u DOX. Mechanicky hrála indukce apoptózy řízená p53 a zástava buněčného cyklu zásadní roli v antileukemických účincích indukovaných DOX-PMs-NPMBP. Kromě toho DOX-PMs-NPMBP významně inhiboval růst nádoru a prodloužené přežití myší u všech xenograftových modelů; a žádný systémovýpo léčbě během sledování byl pozorován výskyt toxicity. Závěrem lze říci, že tato knowledge naznačují, že DOX-PMs-NPMBP mohou významně uplatňovat inhibici růstu a indukci apoptózy a výrazně zlepšit antileukemickou aktivitu DOX v rezistentních ALL buňkách. Tento nový systém professional dodávání léčiv může být cenný professional vývoj jako nová terapeutická strategie proti multirezistentní ALL.

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

20-abx107146
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

abx107146-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349838-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein NUP62 (NUP62) Antibody

abx349839-96tests 96 tests
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

20-abx105728
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

abx105728-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-100tests 100 tests
EUR 400

Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) Antibody

abx402586-25tests 25 tests
EUR 287.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (HRP)

abx346921-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (FITC)

abx346922-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-100g 100 µg
EUR 362.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-20g 20 µg
EUR 162.5

Nuclear pore complex protein Nup93 (dye) Antibody (Biotin)

abx346923-50g 50 µg
EUR 250

Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) Antibody

abx402602-100g 100 µg
EUR 287.5

Nuclear Pore Complex Protein Nup98/Nup96 (NUP98/NUP96) Antibody

abx235932-100g 100 µg
EUR 350

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1368

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-10mg 10mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1g 1g Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-1mg 1mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-50mg 50mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

TP1781-5mg 5mg Ask for price
Description: Nuclear pore complex protein Nup98 315-360

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 627.6

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 343.2

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-100g 100 µg
EUR 281.25

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HU 10540 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup85 (NUP85)

CSB-EP874821HUl9 10977 mg Ask for price

Anti-Yeast Nuclear Pore Complex (Mouse Monoclonal) Antibody

YA39C7 100 µg
EUR 255

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 1038

Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) ELISA Kit

EK11485 96Т
EUR 799

Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) ELISA Kit

AE60270RA-48Tests 48 Tests
EUR 325
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) ELISA Kit

AE60270RA-96Tests 96 Tests
EUR 610
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54 (NUP54) ELISA Kit

abx536286-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88 (NUP88) ELISA Kit

abx536296-96tests 96 tests
EUR 687.5

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93 (NUP93) ELISA Kit

abx536300-96tests 96 tests
EUR 687.5

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 1113.6

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 988.8

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 1038

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 1038

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 988.8

Panspecific Nuclear Pore Complex Marker

MO22107 500 ul
EUR 412.8

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 988.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial

AP70600 1mg
EUR 1978

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153), partial

CSB-EP016190HU 1833 mg Ask for price

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 988.8

Nuclear Pore Complex Marker (pan) mouse monoclonal antibody, clone 39C7

MO22107-500 500 µl Ask for price

NPIP (untagged)-Human nuclear pore complex interacting protein (NPIP)

SC115761 10 µg Ask for price

Alexa Fluor™ 488-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVVGADGVGK) Complex ProteinStar Staining (Monomer)

HLD-HA2H4 200ug
EUR 374.5
Description: Alexa Fluor 488-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVVGADGVGK) Complex Protein (HLD-HA2H4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Thr 305 (HLA-A*11:01) & Ile 21 - Met 119 (B2M) & VVVGADGVGK peptide (Accession # Q5S3G3-1 (HLA-A*11:01) & P61769 (B2M) & VVVGADGVGK).

Alexa Fluor™ 488-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVGADGVGK) Complex ProteinStar Staining (Monomer)

HLD-HA2H7 200ug
EUR 374.5
Description: Alexa Fluor 488-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVGADGVGK) Complex Protein (HLD-HA2H7) is produced via conjugation of AF488 to Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVGADGVGK) Complex Protein with a new generation site-specific technology under Star Staining labeling platform. Human HLA-A*11:01&B2M&KRASG12D (VVGADGVGK) Complex Protein is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Thr 305 (HLA-A*11:01) & Ile 21 - Met 119 (B2M) & VVGADGVGK peptide (Accession # Q5S3G3-1 (HLA-A*11:01) & P61769 (B2M) & VVGADGVGK).

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98), partial

CSB-MP016209HU 8119 mg Ask for price

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) ,partial

RPC27839-100ug 100ug
EUR 1158.9

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup98-Nup96 (NUP98) ,partial

RPC27839-20ug 20ug
EUR 457.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-10ug

QP6439-ec-10ug 10ug
EUR 240

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-1mg

QP6439-ec-1mg 1mg
EUR 1958.4

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-50ug

QP6439-ec-50ug 50ug
EUR 315.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-100ug

QP6439-ec-100ug 100ug
EUR 489.6

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-200ug

QP6439-ec-200ug 200ug
EUR 760.8

Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153 Protein, His, E.coli-500ug

QP6439-ec-500ug 500ug
EUR 1272

Nuclear Pore Complex Marker (pan) mouse monoclonal antibody, clone 39C7, Purified

AP20131PU-N 500 µl Ask for price

Human Nuclear pore complex-interacting protein-like 1 (NPIPB7) ELISA Kit

abx535715-96tests 96 tests
EUR 687.5

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 627.6

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 343.2

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 610.8

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx126518-100l 100 µl
EUR 175

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx126518-1ml 1 ml
EUR 400

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx126518-200l 200 µl
EUR 275

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400l 400 µl
EUR 518.75

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100g 100 µg
EUR 350

NPIPL3 (untagged)-Human nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3)

SC316960 10 µg Ask for price

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A1 (NPIPA1) ELISA Kit

abx535681-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A2 (NPIPA2) ELISA Kit

abx535682-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A3 (NPIPA3) ELISA Kit

abx535683-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A5 (NPIPA5) ELISA Kit

abx535684-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A7 (NPIPA7) ELISA Kit

abx535685-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member A8 (NPIPA8) ELISA Kit

abx535686-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B3 (NPIPB3) ELISA Kit

abx535687-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B4 (NPIPB4) ELISA Kit

abx535688-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B5 (NPIPB5) ELISA Kit

abx535689-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B6 (NPIPB6) ELISA Kit

abx535690-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B8 (NPIPB8) ELISA Kit

abx535692-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B9 (NPIPB9) ELISA Kit

abx535693-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B11 (NPIPB11) ELISA Kit

abx535646-96tests 96 tests
EUR 687.5

Human Nuclear pore complex-interacting protein family member B15 (NPIPB15) ELISA Kit

abx535647-96tests 96 tests
EUR 687.5

NPIPA3 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A3 (NPIPA3)

SC335534 10 µg Ask for price

NPIPA2 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A2 (NPIPA2)

SC335535 10 µg Ask for price

NPIPA5 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A5 (NPIPA5)

SC335536 10 µg Ask for price

NPIPA7 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A7 (NPIPA7)

SC335666 10 µg Ask for price

NPIPA8 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A8 (NPIPA8)

SC335667 10 µg Ask for price

NPIPB6 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B6 (NPIPB6)

SC336044 10 µg Ask for price

Alexa Fluor™ 647-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRAS (VVGAGGVGK) Complex ProteinStar Staining (Monomer)

HLS-HA2H9 200ug
EUR 374.5
Description: Alexa Fluor 647-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRAS (VVGAGGVGK) Complex Protein (HLS-HA2H9) is produced via conjugation of AF647 to Human HLA-A*11:01&B2M&KRAS (VVGAGGVGK) Complex Protein with a new generation site-specific technology under Star Staining labeling platform. Human HLA-A*11:01&B2M&KRAS (VVGAGGVGK) Complex Protein is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Thr 305 (HLA-A*11:01) & Ile 21 - Met 119 (B2M) & VVGAGGVGK peptide (Accession # Q5S3G3-1 (HLA-A*11:01) & P61769 (B2M) & VVGAGGVGK).

LOC100132247 (untagged)-Human nuclear pore complex interacting protein related gene (LOC100132247)

SC326342 10 µg Ask for price

Alexa Fluor™ 647-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRAS (VVVGAGGVGK) Complex ProteinStar Staining (Monomer)

HLS-HA2H8 25ug
EUR 2375.4
Description: Alexa Fluor 647-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRAS (VVVGAGGVGK) Complex Protein (HLS-HA2H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 25 - Thr 305 (HLA-A*11:01) & Ile 21 - Met 119 (B2M) & VVVGAGGVGK peptide (Accession # Q5S3G3-1 (HLA-A*11:01) & P61769 (B2M) & VVVGAGGVGK).

EGFR antibody (Alexa Fluor 488)

61R-E109BAF 125 ug
EUR 714
Description: Mouse monoclonal EGFR antibody (Alexa Fluor 488)

NPIPA3 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A3 (NPIPA3)

RC237640 10 µg Ask for price

NPIPA2 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A2 (NPIPA2)

RC237641 10 µg Ask for price

NPIPA5 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A5 (NPIPA5)

RC237642 10 µg Ask for price

NPIPA7 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A7 (NPIPA7)

RC237772 10 µg Ask for price

NPIPA8 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member A8 (NPIPA8)

RC237773 10 µg Ask for price

NPIPB6 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B6 (NPIPB6)

RC238150 10 µg Ask for price

NPIP (GFP-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein (NPIP). Note: ORF is codon optimized

RG219505 10 µg Ask for price

3`UTR clone of nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3) for miRNA target validation

SC201575 10 µg Ask for price

Anti-Nuclear pore Complex antibody

STJ120173 100 µl
EUR 562.8

NPIP (Myc-DDK-tagged)-Human nuclear pore complex interacting protein (NPIP). Note: ORF is codon optimized

RC219505 10 µg Ask for price

NPIPB9 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 2

SC336069 10 µg Ask for price

NPIPB9 (untagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 1

SC336087 10 µg Ask for price

NPIPL3 (GFP-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3). Note: ORF is codon optimized

RG216779 10 µg Ask for price

Anti-Mouse CD11c (Alexa Fluor 488) Antibody

Y200001 100 µg
EUR 350

NPIPL3 (Myc-DDK-tagged)-Human nuclear pore complex interacting protein-like 3 (NPIPL3). Note: ORF is codon optimized

RC216779 10 µg Ask for price

NPIPB9 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 2

RC238175 10 µg Ask for price

NPIPB9 (myc-DDK-tagged) - Human nuclear pore complex interacting protein family, member B9 (NPIPB9), transcript variant 1

RC238193 10 µg Ask for price

Rat SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) ELISA Kit

abx545234-96tests 96 tests
EUR 687.5

anti-GFP VHH antibody (Alexa Fluor®488)

JOT0001-4 each Ask for price

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *