rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

inolab

rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů 

Click on Chemistry for Imaging  in-situ  Protein  Palmitoylation in the course of the Asexual Levels of  Plasmodium falciparum

Palmitoylace označuje modifikaci cysteinových thiolů v proteinech mastnými kyselinami, nejčastěji kyselinou palmitovou, tvorbou „thioesterové vazby“. In vivo je palmitoylace proteinů katalyzována palmitoyl acyltransferázami (PAT nebo DHHC-PAT) . Palmitoylace se nedávno ukázala jako zásadní posttranslační modifikace u malarických parazitů. Exprese a aktivita palmitoyltransferáz se liší v různých vývojových stádiích životního cyklu malarického parazita. Množství palmitoylovaných proteinů v dané fázi je měřítkem celkové aktivity PAT. Aktivita PAT se může také měnit v reakci na externí signály nebo inhibitory.

Zde popisujeme protokol okay „zobrazení“ aktivity palmitoyl-transferázy během asexuálních fází pomocí Click on Chemistry a fluorescenční mikroskopie. Tato metoda je založena na metabolickém značení klikatelného analogu kyseliny palmitové parazitickými buňkami, po kterém následuje CuAAC (měď katalyzovaná Alkyne-azidová cykloadiční reakce) Click on Chemistry, aby se palmitoylované proteiny staly fluorescenčními. Fluorescence umožňuje kvantifikaci intracelulární palmitoylace v parazitických buňkách v různých vývojových stádiích. Při použití této metody jsme zjistili, že intracelulární palmitoylace se zvyšuje s přechodem parazita z prstence do stadia schizontu a zdá se, že je nejhojnější během stadií schizontu u  Plasmodium falciparum.

imunitní odčítání professional lepší rozlišení v  elektroforéze imunofixace sérových  proteinů a stanovení izotypů protilátek u pacienta s autoprotilátkou

Izotypy těžkých řetězců nízkoúrovňových monoklonálních imunoglobulinů jsou někdy v sérové ​​imunofixační elektroforéze (SIFE) zakryty silným pozadím polyklonálních imunoglobulinů. Přesné stanovení izotypu těžkého řetězce je však nezbytné professional úplnou diagnózu, protože stanovení izotypu autoprotilátek může mít význam professional stanovení terapeutických postupů. Imunitní subtrakce (IS) byla použita u pacienta s neuropatií a autoprotilátkou GD1a. IS umožňuje identifikaci příbuzného těžkého řetězce související s omezením lambda lehkého řetězce zaznamenaným na počátečním SIFE, jakož i izotypové stanovení autoprotilátky.

Professional vyčerpání specifických typů imunoglobulinů byla použita antiséra specifická professional jednotlivé těžké a lehké řetězce . Vyčerpání imunoglobulinů asociovaných s lehkým řetězcem kappa umožnilo jednoznačné stanovení izotypu nízkoúrovňového monoklonálního pásu spojeného s lambda lehkým řetězcem jako IgG Lambda. Ke stanovení izotypu IgG Kappa autoprotilátky byla použita selektivní deplece kappa, lambda, gama a mu těžkého řetězce imunoglobulinů.

inolab
inolab

 Suplementace nemrznoucí  bílkoviny během oteplování vitrifikovaného skotu vaječníků může zlepšit kvalitu ovariální tkáně po xenotransplantaci

 

Výskyt krystalizace ledu během kryokonzervace tkáně vaječníků (OT) způsobuje nevyhnutelné kryodamage a rekrystalizace ledu během oteplování je škodlivější než krystalizace ledu. Zde jsme zkoumali, že léčba nemrznoucími proteiny (AFP) během zahřívací procedury může zlepšit kvalitu OT skotu po xenotransplantaci (XT). Bovinní OT (n = 120) byly rovnoměrně rozděleny do čtyř skupin: čerstvé, vitrifikované a zahřívané, vitrifikované a zahřívané 10 mg / ml proteinu vázajícího led Leucosporidium (LeIBP, typ AFP) (LeIBP-10) a vitrifikované zahřátý 20 mg / ml LeIBP (LeiBP-20). Do prvního zahřívacího roztoku byly přidány LeIBP. Do každé kategorie bylo přiděleno dvacet OT. Zbývajících 10 OT z každé kategorie bylo přiděleno kontrolním skupinám XT-Recent, XT-Vitrified-warmed, XT-LeIBP-10 a XT-LeIBP-20 a xenotransplantovaným 9týdenním nahým myším s ovariektomií na jeden týden.

Léčba LeIBP během zahřívacího kroku zvýšila morfologickou normalitu folikulů a snížila poměry apoptotických folikulů po zahřátí vitrifikace a XT . Kontrolní skupina s vitrifikovanou a zahřátou XT vykazovala významně sníženou hustotu mikrociev a zvýšenou fibrózu ve srovnání se skupinou s čerstvou XT. Hustota mikrociev a fibróza byly získány v obou skupinách ošetřených LeIBP. Ve všech výsledcích nebyl žádný významný rozdíl mezi skupinami LeIBP-10 a LeIBP-20. Ošetření AFP během zahřívací procedury může zabránit poškození OT a zlepšit morfologii a apoptózu ovariálních folikulů jak u vitrifikovaného, ​​zahřátého skotu OT, tak u jeho štěpu. Po potvrzení v lidské studii lze AFP potenciálně použít na lidskou OT kryokonzervace ke snížení kryodamage a zlepšení kvality OT.

Oslabená indukce nerozložené  odpovědi bílkovin u dospělých lidských primárních astrocytů v reakci na opakující se nízkou hladinu  glukózy

Cíle / hypotéza:  Rekurentní hypoglykémie (RH) je hlavním vedlejším účinkem intenzivní inzulínové terapie u lidí s diabetem. Změny snímání hypoglykémie mozkem přispívají okay rozvoji narušených kontraregulačních odpovědí na hypoglykémii a jejich povědomí. O vnitřních změnách v lidských astrocytech v reakci na akutní a opakovanou expozici nízké hladině glukózy (RLG) je známo jen málo.

Metody:  Lidské primární astrocyty (HPA) byly vystaveny nulovým , jedním, třem nebo čtyřem záchvatům nízké hladiny glukózy (0,1 mmol / l) po dobu tří hodin denně po dobu čtyř dnů, aby napodobily RH. Čtvrtý den byla odebrána DNA a RNA. Diferenciální genová exprese a ontologické analýzy byly provedeny pomocí DESeq2, respektive GOseq. Methylace DNA byla hodnocena pomocí platformy Infinium MethylationEPIC BeadChip.

Výsledky:  Bylo detekováno 24 odlišně exprimovaných genů (DEG) (po korekci professional více srovnání). Jeden záchvat nízké expozice glukóze měl největší účinek na genovou expresi. Analýzy dráhy odhalily, že geny související se stresem související s endoplazmatickým retikulem (ER), jako jsou  HSPA5 ,  XBP1 a  MANF , zapojené do rozvinuté proteinové odpovědi (UPR), byly všechny významně zvýšeny po expozici nízké hladině glukózy (LG), která byla snížena po RLG . Mezi rozdílně metylovanými pozicemi a změnami v genové expresi byla malá korelace, přesto počet záchvatů LG expozice vytvořil odlišné metylační podpisy.

Závěry / ​​interpretace:  Tyto údaje naznačují, že expozice lidských astrocytů přechodnému LG spouští aktivaci genů zapojených do UPR spojeného se stresem endoplazmatického retikula (ER). Po RLG byla aktivace genů souvisejících s UPR snížena, což naznačuje oslabený stres ER. To může být důsledkem úspěšné metabolické adaptace, jak již bylo dříve uvedeno , která lépe zachovává hladinu intracelulární energie a snižuje nutnost UPR.

Proteiny vázající doxorubicin /  nukleofosmin – konjugované nanočástice zvyšují aktivitu proti leukémii v buňkách akutní lymfoblastické leukémie  in vitro  a  in vivo

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je agresivní malignita. Dospělí se ALL mají více než 50% relapsů. Dříve jsme ověřili, že nadměrná exprese nukleofosminu (NPM) se podílí na vývoji multirezistence (MDR) během ALL ; a v naší skupině byl vyvinut synteticky upravený rekombinantní NPM vazebný protein (NPMBP); NPMBP a doxorubicin (DOX) mohou být konjugovány v systému professional dodávání léčiv na bázi nanočástic s názvem DOX-PMs-NPMBP, aby působily proti MDR během ALL. Zde jsme hodnotili antileukemický potenciál DOX-PMs-NPMBP v rezistentních ALL buňkách. Tato studie ukazuje, že DOX-PMs-NPMBP významně zvyšuje chemosenzitivitu na DOX ve VŠECH buňkách.

Navzdory různým koncentracím byly rezistentní i primární ALL buňky od pacientů s relapsem citlivé na DOX-PMs-NPMBP . Podrobně byly hodnoty poloviční maximální inhibiční koncentrace (IC50) DOX-PMs-NPMBP mezi 1,6- a 7,0krát nižší než hodnoty DOX v buněčných liniích a primárních ALL buňkách; a poměr apoptotických buněk byl u DOX-PMs-NPMBP více než 2krát vyšší než u DOX. Mechanicky hrála indukce apoptózy řízená p53 a zástava buněčného cyklu zásadní roli v antileukemických účincích indukovaných DOX-PMs-NPMBP. Kromě toho DOX-PMs-NPMBP významně inhiboval růst nádoru a prodloužené přežití myší u všech xenograftových modelů; a žádný systémovýpo léčbě během sledování byl pozorován výskyt toxicity. Závěrem lze říci, že tato knowledge naznačují, že DOX-PMs-NPMBP mohou významně uplatňovat inhibici růstu a indukci apoptózy a výrazně zlepšit antileukemickou aktivitu DOX v rezistentních ALL buňkách. Tento nový systém professional dodávání léčiv může být cenný professional vývoj jako nová terapeutická strategie proti multirezistentní ALL.

Nuclear Pore Complex antibody

10R-8370 100 ul
EUR 349
Description: Mouse monoclonal Nuclear Pore Complex antibody

Anti-Nuclear pore Complex antibody

STJ120173 100 µl
EUR 469

Anti-Hu CD72 Alexa Fluor® 488

A4-310-T100 100 tests
EUR 269

Anti-Bov CD9 Alexa Fluor® 488

A4-354-C100 0.1 mg
EUR 269

AF488-streptavidin conjugate [Streptavidin, Alexa Fluor™ 488 Conjugate]

16891 1 mg
EUR 176

AF488 Phalloidin [equivalent to Alexa Fluor® 488 phalloidin]

23153 300 Tests
EUR 306

Endoglin/CD105 Alexa Fluor

FC15024 100 Tests
EUR 448

Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Alexa Fluor 488–conjugated

S0017 200ul
EUR 304

Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Alexa Fluor 488–conjugated

S0018 200ul
EUR 304

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody

20-abx109340
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Panspecific Nuclear Pore Complex Marker

MO22107 500 ul
EUR 344

Anti-LAMP3 (human) Monoclonal Antibody (104G4) (Alexa Fluor® 488)

M09406 100ug
EUR 565
Description: Mouse Monoclonal LAMP3 (human) Antibody (104G4) (Alexa Fluor® 488). Validated in IHC and tested in Human.

Anti-Hu CD3 zeta (pY153) Alexa Fluor® 488

A4-686-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY72) Alexa Fluor® 488

A4-712-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY142) Alexa Fluor® 488

A4-730-C100 0.1 mg
EUR 269

Anti-Hu CD3 zeta (pY111) Alexa Fluor® 488

A4-737-C100 0.1 mg
EUR 269

Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L), Alexa Fluor® 488 Conjugated

Ab8032-001 0.5mg
EUR 435

Anti-LAMP3 antibody (Alexa-fluor 546)

STJ170005 100 µg
EUR 393
Description: The dendritic cell lysosomal-associated membrane protein (DC-LAMP)/CD208 is a type I integral transmembrane glycoprotein mostly homologous to CD68, of about 45 kDa in mouse and 90 kDa in human (glycosylation), with a bipartite C-terminal structure divided by a serine/proline rich region, a transmembrane domain and a conserved tyrosine-based lysosomal targeting motif in its cytoplasmic tail. Initially cloned as a specific marker of human mature dendritic cells (DCs), DC-LAMP has been subsequently shown to be expressed in alveolar type II pneumocytes. In both cell types, the molecule is found in the limiting membrane of intracellular multi-lamellar bodies, known as MIIC (MHC class II compartments) in human mature DCs and as lung surfactant-containing lamellar bodies in type II pneumocytes. In the latter cell type, DC-LAMP expression is also detected at the cell surface.

Anti-LAMP3 antibody (Alexa-fluor 647)

STJ170006 100 µg
EUR 393
Description: The dendritic cell lysosomal-associated membrane protein (DC-LAMP)/CD208 is a type I integral transmembrane glycoprotein mostly homologous to CD68, of about 45 kDa in mouse and 90 kDa in human (glycosylation), with a bipartite C-terminal structure divided by a serine/proline rich region, a transmembrane domain and a conserved tyrosine-based lysosomal targeting motif in its cytoplasmic tail. Initially cloned as a specific marker of human mature dendritic cells (DCs), DC-LAMP has been subsequently shown to be expressed in alveolar type II pneumocytes. In both cell types, the molecule is found in the limiting membrane of intracellular multi-lamellar bodies, known as MIIC (MHC class II compartments) in human mature DCs and as lung surfactant-containing lamellar bodies in type II pneumocytes. In the latter cell type, DC-LAMP expression is also detected at the cell surface.

Anti-IL3RA antibody (Alexa-fluor 546)

STJ170010 100 µg
EUR 393
Description: IL3 exerts its biologic activity through its interaction with a cell surface receptor that consists of two subunits. The a subunit (CD123) specifically binds IL3, whereas the ß subunit is required for signaling and is common to the GMCSFR and IL5-R. 107D2.08 and 106C2.02 mAbs were obtained after mouse immunization with sorted human tonsillar PDC. Both clones strongly stain PDCs and basophils, weakly stain monocytes, CD34+ derived DCs and CD11c+ DC, while no staining is observed on T, B, NK cells as well as on mono-derived DCs. Staining with 107D2.08 and 106C2.02 mAbs are maintained on sorted PDC cultured in the presence of IL3 and CD40L, but lost when IL3 alone is added to the culture. The recognition of the IL3Ra chain by 107D2.08 and 106C2.02 was confirmed by transfection studies. 107D2.08 appeared to be the most appropriate clone for in situ studies. 107D2.08 allowed the first observation of IL3Ra+ cells in breast tumor microenvironment

Anti-IL3RA antibody (Alexa-fluor 647)

STJ170011 100 µg
EUR 393
Description: IL3 exerts its biologic activity through its interaction with a cell surface receptor that consists of two subunits. The a subunit (CD123) specifically binds IL3, whereas the ß subunit is required for signaling and is common to the GMCSFR and IL5-R. 107D2.08 and 106C2.02 mAbs were obtained after mouse immunization with sorted human tonsillar PDC. Both clones strongly stain PDCs and basophils, weakly stain monocytes, CD34+ derived DCs and CD11c+ DC, while no staining is observed on T, B, NK cells as well as on mono-derived DCs. Staining with 107D2.08 and 106C2.02 mAbs are maintained on sorted PDC cultured in the presence of IL3 and CD40L, but lost when IL3 alone is added to the culture. The recognition of the IL3Ra chain by 107D2.08 and 106C2.02 was confirmed by transfection studies. 107D2.08 appeared to be the most appropriate clone for in situ studies. 107D2.08 allowed the first observation of IL3Ra+ cells in breast tumor microenvironment

Anti-CD207 antibody (Alexa-fluor 546)

STJ170015 100 µg
EUR 393
Description: Langerin/CD207 is a transmembrane C-type lectin receptor (CLR) of epidermal and mucosal Langerhans cells (LCs) that induces Birbeck's granule formation. Langerin features a single carbohydrate recognition domain (CRD) with mannose-type specificity in its extracellular portion. Langerin is unique among the CLRs in that it contains an intracellular domain with a proline-rich motif. Langerin expression has not been reported outside the DC system. (Valladeau J et al, 1999, Eur.J.Immunol., 29:2695-2704; Valladeau J et al, 2000 Immunity, 12 : 71-81; Kashihara M et al, 1986, J.Invest.Derm., 87 :602-607 Ito T et al, 1999, J.Immunol., 163 :1409-1419 ;Saeland S & Valladeau J, CD207 (Langerin) Workshop reports 2002, Leukocyte-Typing VII, White Cell Diff Antigens, D. Mason et al, Eds, Oxford University Press:306-307)

Anti-CD207 antibody (Alexa-fluor 647)

STJ170016 100 µg
EUR 393
Description: Langerin/CD207 is a transmembrane C-type lectin receptor (CLR) of epidermal and mucosal Langerhans cells (LCs) that induces Birbeck's granule formation. Langerin features a single carbohydrate recognition domain (CRD) with mannose-type specificity in its extracellular portion. Langerin is unique among the CLRs in that it contains an intracellular domain with a proline-rich motif. Langerin expression has not been reported outside the DC system. (Valladeau J et al, 1999, Eur.J.Immunol., 29:2695-2704; Valladeau J et al, 2000 Immunity, 12 : 71-81; Kashihara M et al, 1986, J.Invest.Derm., 87 :602-607 Ito T et al, 1999, J.Immunol., 163 :1409-1419 ;Saeland S & Valladeau J, CD207 (Langerin) Workshop reports 2002, Leukocyte-Typing VII, White Cell Diff Antigens, D. Mason et al, Eds, Oxford University Press:306-307)

Anti-IL7R antibody (Alexa-fluor 546)

STJ170021 100 µg
EUR 393
Description: The IL7-R consists of 2 chains, IL-7R known as CD127 and common cytokine receptor chain known as CD132. A 75 to 80kDa human IL-7 receptor has been cloned that belongs to hematopoietic cytokinereceptor super family. R34-34, raised against human leukemic pre-B cells, recognized a molecule expressed on normal B cell precursors but not on mature B cells. This antibody specifically reverted IL-7 mediated growth inhibition of leukemic BCP (normal B cells precursors) and mature T cells. IL-7R expression is dramatically influenced by cytokines and antigens. This IL-7R displays both high and low affinity for its ligand (IL-7). Inhibitory and proliferative effects of IL-7 can be mediated through the same receptor on various lineages. CD4+ memory T cells express high level of IL-7R Subsets that express it generally require it, including progenitors of T and B cells, naïve and memory T cells. (Pandrau-Garcia D et al, 1994, Blood, 83, 3613-9 Mazzucchelli R et al, Nat. Review Immunol., 2007,7, 144-54)

Anti-IL7R antibody (Alexa-fluor 647)

STJ170022 100 µg
EUR 393
Description: The IL7-R consists of 2 chains, IL-7R known as CD127 and common cytokine receptor chain known as CD132. A 75 to 80kDa human IL-7 receptor has been cloned that belongs to hematopoietic cytokinereceptor super family. R34-34, raised against human leukemic pre-B cells, recognized a molecule expressed on normal B cell precursors but not on mature B cells. This antibody specifically reverted IL-7 mediated growth inhibition of leukemic BCP (normal B cells precursors) and mature T cells. IL-7R expression is dramatically influenced by cytokines and antigens. This IL-7R displays both high and low affinity for its ligand (IL-7). Inhibitory and proliferative effects of IL-7 can be mediated through the same receptor on various lineages. CD4+ memory T cells express high level of IL-7R Subsets that express it generally require it, including progenitors of T and B cells, naïve and memory T cells. (Pandrau-Garcia D et al, 1994, Blood, 83, 3613-9 Mazzucchelli R et al, Nat. Review Immunol., 2007,7, 144-54)

SAM FCM (Alexa Fluor 647)

abx098902-100tests 100 tests
EUR 1233

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (Biotin)

20-abx105728
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (FITC)

20-abx107146
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Nuclear pore complex protein Nup153 Antibody (HRP)

20-abx108567
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Anti-Langerin (human) Monoclonal Antibody (DCGM4/122D5) (Alexa Fluor® 488)

M02316 100ug
EUR 580
Description: Mouse Monoclonal Langerin (human) Antibody (DCGM4/122D5) (Alexa Fluor® 488). Validated in IHC and tested in Human.

Alpha Fluor™ 488 amine

1705 1 mg
EUR 306

Alpha Fluor™ 488 Hydroxylamine

1900 1 mg
EUR 306

Nuclear pore complex protein Nup98 (315-360)

HY-P1730 1mg
EUR 1140

Human Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

1-CSB-EP016190HU
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Nuclear pore complex protein Nup153(NUP153),partial expressed in E.coli

Recombinant human Nuclear pore complex protein Nup133

P2220 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human Nuclear pore complex protein Nup133

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-400ul 400 ul
EUR 523

Nuclear Pore Complex-Interacting Protein-Like 2 (NPIPL2) Antibody

abx034938-80l 80 µl
EUR 286

Alpha Fluor™ 488 NHS Ester

1812 1 mg
EUR 219

Streptavidin-Alexa488 (Alexas fluor 488) conjugate

SV-A488-100 100 tests
EUR 225

Rabbit Anti-Rat IgG (H+L)-Alexa 488 Fluor conjugate (adsorbed with human IgG)

50336 0.5 ml
EUR 225

Alpha Fluor™ 532 acid [equivalent to Alexa Fluor™ 532 acid]

1795 10 mg
EUR 393

Mouse Nuclear pore complex protein Nup88, Nup88 ELISA KIT

ELI-35536m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-36779h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup88, NUP88 ELISA KIT

ELI-36780h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-36781h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup107, NUP107 ELISA KIT

ELI-36840h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup107, Nup107 ELISA KIT

ELI-38239m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup160, NUP160 ELISA KIT

ELI-38240h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup205, NUP205 ELISA KIT

ELI-38242h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup133, NUP133 ELISA KIT

ELI-46087h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup155, Nup155 ELISA KIT

ELI-44221m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup214, NUP214 ELISA KIT

ELI-44222h 96 Tests
EUR 824

Bovine Nuclear pore complex protein Nup93, NUP93 ELISA KIT

ELI-44229b 96 Tests
EUR 928

Mouse Nuclear pore complex protein Nup133, Nup133 ELISA KIT

ELI-44499m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup93, Nup93 ELISA KIT

ELI-44561m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup153, NUP153 ELISA KIT

ELI-44867h 96 Tests
EUR 824

Human Nuclear pore complex protein Nup155, NUP155 ELISA KIT

ELI-15040h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup50, Nup50 ELISA KIT

ELI-15055m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex- interacting protein, NPIP ELISA KIT

ELI-16689h 96 Tests
EUR 824

Mouse Nuclear pore complex protein Nup54, Nup54 ELISA KIT

ELI-21319m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup160, Nup160 ELISA KIT

ELI-21357m 96 Tests
EUR 865

Mouse Nuclear pore complex protein Nup214, Nup214 ELISA KIT

ELI-21358m 96 Tests
EUR 865

Human Nuclear pore complex protein Nup50, NUP50 ELISA KIT

ELI-22432h 96 Tests
EUR 824

Bovine Nuclear pore complex protein Nup85, NUP85 ELISA KIT

ELI-23491b 96 Tests
EUR 928

Mouse Nuclear pore complex protein Nup85, Nup85 ELISA KIT

ELI-23492m 96 Tests
EUR 865

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx126518
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • EUR 182.00
 • EUR 314.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

20-abx123660
 • EUR 411.00
 • EUR 592.00
 • 100 ul
 • 200 ul

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-400ul 400 ul
EUR 523

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx025879-80l 80 µl
EUR 286

SEC13 Homolog, Nuclear Pore And COPII Coat Complex Component (SEC13) Antibody

abx237677-100ug 100 ug
EUR 509

Mouse IgG1-Alexa 488 conjugate (isotype control)

20102-101-A488 50 Tests
EUR 263

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-48T 48T
EUR 332
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2115
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153)

KTE100879-96T 96T
EUR 539
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat Nuclear pore complex protein Nup153 (NUP153) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Human Nuclear pore complex protein Nup98- Nup96, NUP98 ELISA KIT

ELI-13775h 96 Tests
EUR 824

Anti-Hu CD30 Alexa Fluor® 700

A7-455-T100 100 tests
EUR 269

Anti-Hu CD94 Alexa Fluor® 700

A7-727-T100 100 tests
EUR 269

Anti-Hu CD56 Alexa Fluor® 700

A7-789-T100 100 tests
EUR 269

AF350-streptavidin conjugate [Streptavidin, Alexa Fluor™ 350 Conjugate]

16890 1 mg
EUR 176

AF594-streptavidin conjugate [Streptavidin, Alexa Fluor™ 594 Conjugate]

16892 1 mg
EUR 176

AF350 Phalloidin [equivalent to Alexa Fluor® 350 phalloidin]

23150 300 Tests
EUR 306

AF594 Phalloidin [equivalent to Alexa Fluor® 594 phalloidin]

23158 300 Tests
EUR 306

Donkey anti Goat IgG (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-ID005AF 500 ug
EUR 338
Description: Donkey anti Goat IgG (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 594)

Donkey anti Rat IgG (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-ID022AF 500 ug
EUR 364
Description: Donkey anti Rat IgG (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 594)

Donkey anti Goat IgG (H + L) (Alexa Fluor 647)

43R-ID028AF 500 ug
EUR 430
Description: Donkey anti Goat IgG (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 647)

Donkey anti Rat IgG (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-ID047AF 500 ug
EUR 462
Description: Donkey anti Rat IgG (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 594)

Donkey anti Chicken IgY (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-ID056AF 500 ug
EUR 343
Description: Donkey anti Chicken IgY secondary antibody (H + L) (Alexa Fluor 594)

Donkey anti Chicken IgY (H + L) (Alexa Fluor 647)

43R-ID060AF 300 ug
EUR 425
Description: Donkey anti Chicken IgY (H + L) (Fab'2) (Alexa Fluor 647)

Rabbit anti Chicken IgY (H + L) (Alexa Fluor 594)

43R-IR016AF 1 mg
EUR 281
Description: Rabbit anti Chicken IgY (H + L) secondary antibody (Alexa Fluor 594)

Nuclear pore membrane glycoprotein 210 Antibody

20-abx110055
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Leave a Reply

Your email address will not be published.